/

January 1, 2012

【电影】黄小虎萧煌奇 2011 True Voice
两位都是实力派的唱将,唱了很多首他们自家的名曲,
虽然没有华丽的舞台,爆炸的音响,妖人的舞伴,
但还是足够让人听出耳油,一个超棒的演唱会!


最让老子满足的是给老子第一次听到一首很感动的歌曲,
那就是萧煌奇的 的话,真的唱得入心如肺的感人!
歌词旋律都让老子眼泪心里流!

老子想起老子已过世的阿嬷,
也真得很想如歌词的跟阿嬷说:


阿嬷你今嘛过的好么,甘有人块甲你照顾?
希望后世人阮搁会冻来乎你疼
作你永远的孙仔 搁叫你一声阿嬷


阿嬷,您真的要在天堂的好好过,
虽然孙子我已经无法跟您见面,
更无法好好的报答您,
但孙子我将会永远永远记着您的好!!
萧煌奇 - 阿嬷的话
在细汉的时阵阮阿嬷对我尚好
甲尚好的东西拢会留乎我
伊嘛定定带我去幼稚园看人在七桃
看人在办公伙儿 看人在觅相找
伊定定跟阮说 叫阮着要好好仔读册
呒通大汉像恁老爸仔彼呢啊狼狈ㄛ
在彼个时阵 阮拢听拢呒
阿嬷 你到底是在讲什么
大汉了后 才知影阿嬷的话
我会甲永远永远放块心肝底
想到一步一步的过去
定定拢会乎人真难忘
时间一分一秒块过去
在阮的心内定定拢会想到伊
阿嬷你今嘛在叨位
阮在叫你你甘有听到
阮的认真甲阮的成功你甘有看到
阮在叫你你知影没
阿嬷你今嘛过的好么
甘有人块甲你照顾
希望后世人阮搁会冻来乎你疼
作你永远的孙仔
搁叫你一声阿嬷
想到一步一步的过去
定定拢会乎人真难忘
时间一分一秒块过去
在阮的心内定定拢会想到伊
阿嬷你今嘛在叨位
阮在叫你你甘有听到
阮的认真甲阮的成功你甘有看到
阮在叫你你知影没
阿嬷你今嘛过的好么
甘有人块甲你照顾
希望后世人阮搁会冻来乎你疼
作你永远的孙仔
搁叫你一声阿嬷演唱会评分:* * * * * (五颗星为满)PS: 槟城的 PISA 真的超级烂,下雨还会漏水,
到底我们槟城人几时才有一个像样的国际舞台????Newer Post Older Post Home'data:blog.homepageUrl

Comments